Почетна   /  

Удружење

Удружење Братства Миљанић је формирано  на оснивачкој скупштини, која је одржана у Никшићу

16.јануара 2003.године.Усвојена је Одлука о оснивању и Статут удружења, а потом изабрани органи удружења  / предсједник, управни одбор, надзорни одбор и суд части / и усвојен оријентациони програм рада.

У складу са одредбама Закона о невладиним организацијама, обављен је упис УБМ у Регистар невладиних удружења и отворен жиро-рачун у Подгоричкој банци – филијала Никшић.

 

На сједници од 12.јула 2003.године, Скупштина је усвојила Одлуку о измјенама и допунама статута удружења, којом је , поред осталог, утврђено  да се на изборној сједници бира и потребан број потпредсједника.

 

Управни одбор УБМ је, у наредном периоду, сагласно статуту, вршио избор радних тијела у складу са програмским активностима. Тако је извршен избор Одбора за изградњу и уређење гробља, као стално тијело, а касније Одбор за припрему и организацију првог Општег сабора БМ, који је одржан 12.08.2012.године.

 

У периоду након формирања УБМ, одржаване су годишње сједнице, а сваке четврте године изборне сједнице скупштине удружења.

Сједнице Управног одбора одржаване су чешће, по потреби, као и сједнице радних тијела – одбора.

 

Како је претходна сједница изборне скупштине одршана у априлу 2017.године, те је итицао статутом утврђени 4-годишњи мандат органима удружења, одржана је сједница изборне скупштине 31. јула ове године, на којој је закључено да је неопходно обавити шире консултације и припремити предлоге за састав органа УБМ које бира скупштина.

 

Скупштина је именовала Др Војислава Ђокова за почасног предсједника УБМ, без ограничења мандата.

 

У наставку сједнице изборне скупштине Удружења Братства Миљанић, одржане26.11.2021.године,       након истека статутом утврђеног мандата, обављених разговора и консултација, уз поштовање територијалног принципа и заступљености основних огранака братства, извршен  је                                 избор новог састава

ОРГАНА УДРУЖЕЊА БРАТСТВА МИЉАНИЋ

 

Предсједник удружења:Бранислав Гајов - Подгорица

 

Потпредсједници:

-Перо Бранков – Никшић,

-Едвард Милошев – Београд и

-Дамљан Мирков-Кула.

 

Управни одбор:

Предсједник:Голуб Љубов - Никшић

Чланови: / 14 чланова/

Миљан Спасојев, Косто Миров, Павле Драганов, Никола Душанов, Веселин Вукотин, Веселин Лукин, Стеван Пеков, Зоран Миков, Марко Милошев, Радован Љубов, Зоран Војов, Ђорђије Витов, Вељко Драгов и Веско Савин.

 

Надзорни одбор:

Предсједник:Михаило-Мишо Симов – Никшић,

Чланови: Момо Ђорђијев и Славко Војов.

Суд Части:

Предсједник:Гојко Алексин – Никшић,

Чланови: Лука Тадијин и Никша Зоранов.

 

 

У наставку сједнице, Скупштина је усвојила

 

З  а  к  љ  у  ч  а  к

 

Да се идуће – 2022.године, ако епидемиолошке и друге битне околности буду повољне, организује 2. Општи сабор Братства Миљанић, у термину, на локацији и са садржајем које ће одредити Управни одбор удружења.

 

Скупштина је у  наставку сједнице размотрила и низ питања везаних за остваривање циљева оснивања и програмских опредјељења удружења.

 

 

 

О б р а д и о,

Михаило-Мишо Симов

Удружење Братства Миљанић              Бањани, Црна Гора