Почетна   /   Новости   /  
17.02.2022.

Фонд солидарности

Управни одбор Удружења братства Миљанић, на сједници одржаној 17.02.2022.године, на основу покренуте иницијативе, а у складу са чланом 6 Статута удружења, д о н и о    ј  е

О  Д  Л  У  К  У

о формирању Фонда солидарности

Члан 1

Формира се Фонд солидарности као добровољан облик организовања и удруживања братственика, у циљу рјешавања питања од заједничког интереса.

 

Члан 2

Средства Фонда ће се користити за помоћ:

*братственицима у случајевима теже болести, дуже или трајне радне неспособности, трајног инвалидитета и сл.;

*породицама братственика које се налазе у стању озбиљне социјалне потребе и немогућности да самостално превазиђу такво стање;

*братственицима код којих, услед елементарних непогода и дугих узрока „више силе“, дође до већих оштећења или уништавања породичне имовине, одн. објеката становања и остале породичне инфраструктуре и

*у другим случајевима за које се утврди неспорна основаност потребе за помоћ.

 

Члан 3

Чланство у Фонду је добровољно, а остварују га братственици, уплатом мјесечне или годишње чланарине, коју одређује Управни одбор УБМ.

Чланарина се уплаћује на жиро-рачун Удружења братства Миљанић,број 510-204154-36

Црногорска комерцијална банка.

 

Члан 4

Средства Фонда ће се остваривати од:

* уплаћене чланарине;

*добровољних прилога;

*поклона, донација и сл.

 

Члан 5

Одлуку о додјели и усмјеравању средстава за поједине намјене, по правилу доноси Управни одбор или комисија коју он именује, а која о својим одлукама правовремено информише Управни одбор.

У случајевима посебне хитности, одлуку о додјели и усмјеравању средстава Фонда, може донијети и предсједник УО-а, самостално, о чему ће, у најкраћем року обавијестити чланове УО-а и такву одлуку верификовати на првој наредној сједници УО-а.

 

Члан 6

Евиденцију остваривања и расподјеле средстава Фонда, као и остале административно-техничке послове, водиће секретар Управног одбора.

 

                                                                                           

                                                                                                    Предсједник

Управног одбора УБМ

Голуб Љ. Миљанић

 

 

 

 

Управи одбор УБМ позива све поштоване братственике, који су у могућности, да подрже ову значајну, братственичку и хуманитарну активност,

 

уплатом мјесечне чланарине у износу од 3 €, или годишње чланарине , у износу од 36 €,

 

на жиро рачун дат у одлуци о формирању фонда.

 

Све информације у вези функционисања Фонда солидарности могу се добити од секретара Управног одбора, Павла Драганова Миљанића, на телефон број 069 356 206.

 

БРАТСКА ЗАХВАЛНОСТ ЗА ДОБРОЧИНСТВО!

Удружење Братства Миљанић              Бањани, Црна Гора